Egy szülő utánajárt, kötelezhetik-e a gyermekét az iskolai maszkordásra. A válasz: NEM.

Kattints ide, ha anyagi támogatásoddal szeretnéd segíteni a munkánkat.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Még egy felsőst sem, nemhogy a kisebbeket!

Az Alapvető Jogok Biztosa szülői kérdésre adott sokak számára hasznos és tanulságos választ. Íme:

"Tisztelt Uram!
Köszönöm, hogy megtisztelt a bizalmával és általános iskolás gyermekeit érintő ügyében a segítségemet és a véleményemet kérte. A panaszbeadványában azt kérdezte, hogy az iskola az Ön által feltett, a későbbiekben ismertetett konkrét kérdések tekintetében felülírhatja-e a járványra tekintettel kiadott kormányrendeletben megfogalmazott intézkedéseket.
Tájékoztatom, hogy az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) miként határozza meg azon feltételeket, amelyek teljesülése esetén vizsgálatot indíthatok. Az Ajbt. 18. § (1) bekezdése értelmében az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha hatóság vagy közszolgáltatást végző szerv tevékenysége vagy mulasztása alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási pert – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
Mindenekelőtt arról szeretném tájékoztatni, hogy a járványhelyzetre való felkészüléssel és védekezéssel összefüggésben az iskolák mindennapi működése tekintetében a Kormány nem bocsátott ki rendeletet, hanem a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Operatív Törzs dolgozott ki közös intézkedési tervet. Az intézkedési tervet panaszának benyújtása előtt 2020. október 1-jén módosították. Az intézkedési terv minden köznevelési intézményre vonatkozik, rendelkezéseit az adott intézménytípus sajátosságainak megfelelően, a helyi lehetőségek szerint kell alkalmazni. Az intézkedési tervben foglaltak alkalmazásáról pedig az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata ennek megvalósítását ellenőrizni.
Az Ön által feltett kérdések tekintetében az alábbiakról szeretném tájékoztatni.
1. Az iskola kötelezővé teheti-e a folyosón a maszk használatát?
Amint erre beadványában Ön is hivatkozott az intézkedési terv 2.4 pontja rögzíti: „A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.” Az iskolákban a folyosó közösségi térnek minősül, így amennyiben ott a védőtávolság nem biztosítható, akkor az alsó tagozatos tanulók kivételével a többi tanuló számára a maszk viselése ajánlott.

2. Az iskola kötelezővé teheti-e a maszk használatát órán?

Ezzel kapcsolatosan az intézkedési terv 2.3 pontja azt mondja ki, hogy „A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.” Az előzőek értelmében tehát a maszk viselése nem kötelező, de mind a tanár, mind a tanuló érdekében lehetséges.

3. Kérheti-e, hogy a gyermeke szappannal mosson kezet a fertőtlenítő használata helyett?

A hivatkozott intézkedési terv 3.1 pontja szerint „Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).” Az előzőek alapján a fertőtlenítő használata és a szappanos kézmosás vagylagosan alkalmazható, a gyermekek és tanulók esetében pedig a szappanos kézmosás az elsődlegesen javasolt lehetőség.

A jelzett sérelmek ügyében való fellépésének megkönnyítése érdekében tájékoztatni szeretném Önt az iskola intézkedésével szemben a szülőket megillető jogosultságról, amelyet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) rögzít.
Az Nkt. 37-38. §-ai értelmében az iskola jogszabályba, belső szabályzatába ütköző intézkedése ellen a szülő, vagy a nagykorú tanuló – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat a fenntartónál.
Mindezek ismeretében azt tudom javasolni Önnek, hogy a sérelmezett ügyekben írásban nyújtson be kérelmet gyermekei iskolájának fenntartójához. A jogorvoslati jogának kimerítése után panasszal fordulhat az oktatási jogok biztosához (elérhetősége: Oktatási Jogok Biztosának Hivatala, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), vagy ha a benyújtott kérelmét a fenntartó elutasítja, akkor ismét kezdeményezheti eljárásomat. Ebben az esetben azt kérem, hogy szíveskedjen rendelkezésemre bocsátani az ügy kapcsán keletkezett valamennyi irat – ide értve a fenntartóhoz benyújtott írásos kérelme és az arra adott írásos válasz – másolatát.
Bízom abban, hogy a tájékoztatásommal a segítségére lehettem.
Budapest, 2020.11.13.
Üdvözlettel: Dr. Kozma Ákos s.k."

Kattints ide, ha anyagi támogatásoddal szeretnéd segíteni a munkánkat.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Szólj hozzá